جلسه هم انديشي مطالعات حوضچه آبگير نيروگاه بندرعباس
جلسه هم انديشي مطالعات حوضچه آبگير نيروگاه بندرعباس با هدف رفع موانع توليد و مطالعه افزايش كارايي مناسب در جهت كاهش رسوب موجود واستفاده از آبگير درطرح توسعه نيروگاه بخار با حضور كارشناسان مركز توسعه سامانه هاي نوين انرژي دانشگاه صنعتي شريف وحوزه دفتر فني شركت و نمايندگان حوزه معاونت مهندسي وبرنامه ريزي نيروگاه بخار در ...
http://bandarabbas.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/9/1.jpg

جلسه هم انديشي مطالعات حوضچه آبگير نيروگاه بندرعباس با هدف رفع موانع توليد و مطالعه  افزايش كارايي مناسب در جهت كاهش رسوب موجود واستفاده از آبگير درطرح توسعه نيروگاه بخار با حضور كارشناسان مركز توسعه سامانه هاي نوين انرژي دانشگاه صنعتي شريف وحوزه دفتر فني شركت  و نمايندگان حوزه معاونت مهندسي وبرنامه ريزي نيروگاه بخار در شركت توليد نيروي برق بندرعباس  به رياست دكتر  حسين سليمي مديرعامل شركت توليد نيروي برق بندرعباس در محل اين شركت برگزار شد 
نيروگاه بخار بندرعباس با قدمت بيش ٣٠ سال به عنوان يكي از قديمي ترين صنعت هرمزگان درجنوب كشور  نقش مهمي درتامين برق مستمر استان هرمزگان وشبكه برق جنوب كشور دارد


مشاهده گزارش تصویری خبر