برگزاری جلسه هماهنگی کمیته امنیت مانور مدیریت بحران جنوب شرق کشور
جلسه هماهنگی کمیته امنیت مانور مدیریت بحران جنوب شرق کشور (صنعت آب و برق هرمزگان -۲۶ آذر ماه) با حضور اعضا (مدیران حراست شرکت ها) به منظور بررسی برنامه های مرتبط با اجرای مانورهای آزمایشی در ۱۹ و ۲۳ آذر ماه و اجرای مانور اصلی در ۲۶ آذر ماه در محل شرکت تولید نیروی نیروی برق استان برگزار شد.

​جلسه هماهنگی کمیته امنیت مانور مدیریت بحران جنوب شرق کشور (صنعت آب و برق هرمزگان -۲۶ آذر ماه) با حضور اعضا (مدیران حراست شرکت ها) به منظور بررسی برنامه های مرتبط با اجرای مانورهای آزمایشی در ۱۹ و ۲۳ آذر ماه و اجرای مانور اصلی در ۲۶ آذر ماه در محل شرکت تولید نیروی نیروی برق استان برگزار شد.

‌ در این نشست پس از ارائه گزارش جناب آقای پاداش پور جانشین مسئول کمیته امنیت، شرح وظایف و موارد مرتبط با اجرای اقدامات مرتبط با مانور مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.
‌​

99/9/16