ثبتنام داوطلبان امریه سربازی
جذب مشمولين وظيفه اعزام به تاریخ 99/12/01، فرصت ثبتنام تا تاريخ 99/9/30 می باشد و داوطلبین محترم از طريق سامانه امريه سربازي وزارت به آدرس ir.gov.moe.a​  جهت ثبتنام اقدام نمایند.
http://bandarabbas.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/80/لیست ارگان های امریه سربازی.jpg

​جذب مشمولين وظيفه اعزام به تاریخ 99/12/01

فرصت ثبتنام تا تاريخ 99/9/30 از طريق سامانه امريه سربازي وزارت به آدرس ir.gov.moe.a​ می باشد.