برگزاری مراسم تکریم جناب آقای مهندس پیشاهنگ معاون محترم راهبری تولید و معارفه معاونین جدید
برگزاری مراسم تکریم جناب آقای مهندس پیشاهنگ معاون محترم راهبری تولید و معارفه معاونین جدید معاونت راهبری تولید و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

برگزاری مراسم تکریم جناب آقای مهندس پیشاهنگ معاون محترم راهبری تولید و معارفه معاونین جدید معاونت راهبری تولید و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

‌‌
‌ این مراسم به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور مهندس مهرانی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی استان و مدیران شرکت های تولید و مدیریت سطح کشور برگزار گردید./  مهرماه ۹۹
‌‌
‌‌ روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس​