برگزاری جلسه بررسی اجرای اورهال واحد ۲ نیروگاه بندرعباس
برگزاری جلسه بررسی اجرای اورهال واحد ۲ نیروگاه بندرعباس و تعیین اولویتهای عملیاتی با حضور مهندس مسعود دیرباز مدیردفتر فنی تولید، دکتر محمودی مشاور مدیرعامل و نمایندگان نیروگاه بندرعباس

​برگزاری جلسه بررسی اجرای اورهال واحد ۲ نیروگاه بندرعباس و تعیین اولویتهای عملیاتی با حضور مهندس مسعود دیرباز مدیردفتر فنی تولید، دکتر محمودی مشاور مدیرعامل و نمایندگان نیروگاه بندرعباس


در طی این جلسه موضوع خرید جهت انجام تعمیرات اساسی واحد ۲ بخار  بندرعباس با هدف استمرار تولید برق در تابستان ۱۴۰۰ مطرح گردید.

|شهریور ۹۹|