برگزاری جلسه ارائه گزارش سوخت مصرفی در نیروگاه ها و گذر موفق از پیک ۹۹ از طریق ویدئو کنفرانس
این جلسه با حضور مهندس طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و معاونین آن و مهندس مهرانی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس برگزار گردید.

برگزاری جلسه ارائه گزارش سوخت مصرفی در نیروگاه ها و گذر موفق از پیک ۹۹ از طریق ویدئو کنفرانس


این جلسه با حضور مهندس طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و معاونین آن و مهندس مهرانی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس برگزار گردید.

طی جلسه مباحثی پیرامون مدیریت مصرف سوخت در جهت تامین و تولید برق مشترکین در زمستان مطرح و راهکارهای پیش رو مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. ​