برگزاری جلسه برنامه ریزی اورهال واحد ۲ نیروگاه بندرعباس
این جلسه با حضور مهندس مهرانی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان، مهندس سلیمی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان، معاونین و مدیران شرکت تولید و نیروگاه بندرعباس برگزار گردید.

​برگزاری جلسه برنامه ریزی اورهال واحد ۲ نیروگاه بندرعباس

‌ این جلسه با حضور مهندس مهرانی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان، مهندس سلیمی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان، معاونین و مدیران شرکت تولید و نیروگاه بندرعباس برگزار گردید.
‌‌
‌ مهندس مهرانی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس با تاکید بر انجام به موقع تعمیرات اساسی جهت حفظ و پایداری برق شبکه در تابستان ۱۴۰۰ اضافه کرد: طی این جلسه تصمیماتی جهت خروج واحد، انجام فعالیت های اجرایی نیروگاه و خرید لوازم یدکی مورد نیاز نیروگاه گرفته شد.


‌ روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس (استان هرمزگان)