تولید نیروگاه های استان هرمزگان از مرز ۴.۷ میلیون مگاوات ساعت گذشت
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس گفت: در طی چهارماه نخست امسال میزان تولید خالص برق نیروگاه های استان هرمزگان از مرز چهار میلیون و ۷۳۰ هزار مگاوات ساعت گذشته است.و

تولید نیروگاه های استان هرمزگان از مرز ۴.۷ میلیون مگاوات ساعت گذشت

‌ مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس گفت: در طی چهارماه نخست امسال میزان تولید خالص برق نیروگاه های استان هرمزگان از مرز چهار میلیون و ۷۳۰ هزار مگاوات ساعت گذشته است.
‌ رضا مهرانی با اعلام این خبر افزود: از تولید ناخالص برق در استان هرمزگان حدود یک میلیون ۷۴۵ هزار مگاوات ساعت سهم نیروگاه بندرعباس و بیش از یک میلیون مگاوات ساعت سهم نیروگاه ایسین بوده است و میزان تولید برق نیروگاه ایسین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲۳ هزار مگاوات ساعت افزایش داشته است.
‌‌
‌ مهرانی با اشاره به تحقق ۹۵ درصدی تعهد تولید برق نیروگاه ایسین، گفت: در نیروگاه بندرعباس ۳۷هزار مگاوات ساعت از برق تولیدی سهم واحدهای گازی و ۱.۷ میلیون مگاوات ساعت سهم واحدهای بخار بوده است.
‌ شایان ذکر است: سبد تولیدی برق حرارتی در استان هرمزگان شامل تولید نیروگاه‌های بندرعباس، ایسین، خلیج فارس، هرمز و پاسارگاد قشم می باشد.

‌ روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس (استان هرمزگان)