ظرفیت تولید برق در استان ۲۹ درصد افزایش می یابد
مهندس رضا مهرانی مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس در جلسه مشترک ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی و کارگروه اقتصاد ، اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان اظهار داشت:پیش‌بینی می‌شود تا اواسط تیرماه یک واحد ۳۰۷ مگاواتی از نیروگاه کلاس f هنگام و یک واحد ۱۷۰ مگاواتی از نیروگاه سیکل ترکیبی قشم وارد مدار خواهد شد و با تکمیل عملیات اجرایی نیروگاه های در دست احداث تولید برق در استان هرمزگان ۲۹ درصد نسبت به سالهای قبل افزایش خواهد داشت.
​​​​مهندس رضا مهرانی مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس در جلسه مشترک ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی و کارگروه اقتصاد ، اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان اظهار داشت:پیش‌بینی می‌شود تا اواسط تیرماه یک واحد ۳۰۷ مگاواتی از نیروگاه کلاس f هنگام و یک واحد ۱۷۰ مگاواتی از نیروگاه سیکل ترکیبی قشم وارد مدار خواهد شد و با تکمیل عملیات اجرایی نیروگاه های در دست احداث تولید برق در استان هرمزگان ۲۹ درصد نسبت به سالهای قبل افزایش خواهد داشت.
مدیرعامل تولید برق استان خاطرنشان کرد به منظور تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ساخت داخل تجهیزات نیروگاهی از طریق شرکت تولید نیروی برق بندرعباس در خصوص رفع نیازمندی نیروگاه های بندرعباس و ایسین در حال انجام است و وابستگی به قطعات خارجی از ۱۰۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است.


مشاهده گزارش تصویری خبر