مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس
با حضور معاون راهبری شرکت تولید نیروی برق حرارتی کشور: مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس برگزار شد در این مراسم حسین سلیمی تودیع و رضا مهرانی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت تولید نیروی برق بندرعباس معرفی شد.
http://bandarabbas.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/40/moarefe.jpg

با حضور معاون راهبری شرکت تولید نیروی برق حرارتی کشور: مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس برگزار شد در این مراسم حسین سلیمی تودیع و رضا مهرانی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت تولید نیروی برق بندرعباس معرفی شد.

مشاهده گزارش تصویری خبر