جلسه بررسی مسائل مربوط به حوضچه آبگیر نیروگاه بخار
جلسه بررسی مسائل مربوط به حوضچه آبگیر نیروگاه بخار


مشاهده گزارش تصویری خبر