مانور اطفا حریق در نیروگاه ایسین برگزار شد
مانور اطفا حریق در نیروگاه ایسین برگزار شد به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس  عملیات اطفا حریق با حضور کارکنان اداره ایمنی و آتش نشانی و همچنین همکاری دفترحراست، اموربهره برداری ،امور تعمیرات وحوزه خدمات نیروگاه با هدف آمادگی همکاران  در جهت پیشگیری و مقابله با حوادث احتمالی همانند آتش سوزی در نیروگاه ایسین بندرعباس  برگزار شد.

مانور اطفا حریق در نیروگاه ایسین برگزار شد به گزارش روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس  عملیات اطفا حریق با حضور کارکنان اداره ایمنی و آتش نشانی و همچنین همکاری دفترحراست، اموربهره برداری ،امور تعمیرات وحوزه خدمات نیروگاه با هدف آمادگی همکاران  در جهت پیشگیری و مقابله با حوادث احتمالی همانند آتش سوزی در نیروگاه ایسین بندرعباس  برگزار شد.

مشاهده گزارش تصویری خبر