حضور جناب آقای دکتر سلیمی وهیات همراه در نیروگاه ایسین و بازدید از تاسیسات این نیروگاه
حضور جناب آقای دکتر سلیمی وهیات همراه در نیروگاه ایسین و بازدید از تاسیسات این نیروگاه وهمچنین بررسی سناریو های مختلف در راستای رفع موانع احتمالی تولید پایدار وایمن شبکه سراسری برق کشور  در پیک بار تابستان

حضور جناب آقای دکتر سلیمی وهیات همراه در نیروگاه ایسین و بازدید از تاسیسات این نیروگاه وهمچنین بررسی سناریو های مختلف در راستای رفع موانع احتمالی تولید پایدار وایمن شبکه سراسری برق کشور  در پیک بار تابستان

مشاهده گزارش تصویری خبر