انجام پروژه شبیه‌سازی CFD ژونگستروم نیروگاه بخار بندرعباس در شرکت تولید نیروی برق بندرعباس انجام شد
انجام پروژه شبیه‌سازی CFD ژونگستروم نیروگاه بخار بندرعباس در شرکت تولید نیروی برق بندرعباس انجام شد<br>کارشناس ارشد دفتر فنی تولید شرکت تولید نیروی برق بندرعباس گفت:<br>قدم اصلی برای بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر کارایی ژونگستروم و یافتن شرایط عملکرد بهینه آن، ایجاد این مدل می باشد که در این پژوهش مدل CFD ژونگستروم نیروگاه بخار بندرعباس برای بهبود کارکرد مناسب در پارامترهای موثر بر کارکرد ایجاد شده است. این مدل با شبیه‌سازی جریان (افت فشار) و انتقال حرارت هر کدام از کانال‌های لایه سرد، میانی و گرم جهت محاسبه پارامترهای موردنیاز مدل سه بعدی کل ژونگستروم در محیط متخلخل ایجاد شده است. <br>حامد حاجب زاده افزود مدل سه بعدی ژونگستروم در توان خروجی 290 مگاوات شبیه‌سازی و با داده‌های واقعی نیروگاه با حداکثر خطای 5/45 درصد (در مقیاس سلسیوس) مقایسه و اعتبار سنجی شده است و پس از اطمینان از مدل ایجاد شده، به بررسی پارامترهای مؤثر بر کارایی ژونگستروم پرداخته شده است. حاجب زاده در خصوص این پروژه گفت: پارامترهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند عبارت‌اند از: تأثیر سرعت چرخش روتور ژونگستروم، تأثیر جنس ورق بسکت‌های ژونگستروم، تأثیر دمای هوا و گاز ورودی بر کارایی و محل شروع خوردگی در لایه سرد، تأثیر دبی هوا و گاز ورودی به ژونگستروم بر کارایی و محل شروع خوردگی در لایه سرد، تأثیر میزان لقی شعاعی و محیطی-محوری بر دبی و درصد نشتی ژونگستروم و همچنین محل شروع خوردگی در لایه سرد بوده است .<br>و پس از بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر کارایی و خوردگی ژونگستروم، شرایط عملکرد بهینه ژونگستروم جهت کارایی بیشتر، احتراق مناسب‌تر، آلودگی کمتر، خوردگی کمتر و به تبع آن صرف هزینه کمتر جهت تعویض بسکت‌ها و ... مورد بررسی قرار گرفت.

انجام پروژه شبیه‌سازی CFD ژونگستروم نیروگاه بخار بندرعباس در شرکت تولید نیروی برق بندرعباس انجام شد
کارشناس ارشد دفتر فنی تولید شرکت تولید نیروی برق بندرعباس گفت:
قدم اصلی برای بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر کارایی ژونگستروم و یافتن شرایط عملکرد بهینه آن، ایجاد این مدل می باشد که در این پژوهش مدل CFD ژونگستروم نیروگاه بخار بندرعباس برای بهبود کارکرد مناسب در پارامترهای موثر بر کارکرد ایجاد شده است. این مدل با شبیه‌سازی جریان (افت فشار) و انتقال حرارت هر کدام از کانال‌های لایه سرد، میانی و گرم جهت محاسبه پارامترهای موردنیاز مدل سه بعدی کل ژونگستروم در محیط متخلخل ایجاد شده است. 
حامد حاجب زاده افزود مدل سه بعدی ژونگستروم در توان خروجی 290 مگاوات شبیه‌سازی و با داده‌های واقعی نیروگاه با حداکثر خطای 5/45 درصد (در مقیاس سلسیوس) مقایسه و اعتبار سنجی شده است و پس از اطمینان از مدل ایجاد شده، به بررسی پارامترهای مؤثر بر کارایی ژونگستروم پرداخته شده است. حاجب زاده در خصوص این پروژه گفت: پارامترهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند عبارت‌اند از: تأثیر سرعت چرخش روتور ژونگستروم، تأثیر جنس ورق بسکت‌های ژونگستروم، تأثیر دمای هوا و گاز ورودی بر کارایی و محل شروع خوردگی در لایه سرد، تأثیر دبی هوا و گاز ورودی به ژونگستروم بر کارایی و محل شروع خوردگی در لایه سرد، تأثیر میزان لقی شعاعی و محیطی-محوری بر دبی و درصد نشتی ژونگستروم و همچنین محل شروع خوردگی در لایه سرد بوده است .
و پس از بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر کارایی و خوردگی ژونگستروم، شرایط عملکرد بهینه ژونگستروم جهت کارایی بیشتر، احتراق مناسب‌تر، آلودگی کمتر، خوردگی کمتر و به تبع آن صرف هزینه کمتر جهت تعویض بسکت‌ها و ... مورد بررسی قرار گرفت.


مشاهده گزارش تصویری خبر