برگزاري جلسه رفع موانع توليد نيروگاه بندرعباس با حضور دكتر سليمي مديرعامل شركت توليد نيروي برق بندرعباس ومديرعامل وجمعي از مديران توليد نيروي ونيروگاه
برگزاري جلسه رفع موانع توليد نيروگاه بندرعباس با حضور دكتر سليمي مديرعامل شركت توليد نيروي برق بندرعباس  ومديرعامل وجمعي از مديران توليد نيروي ونيروگاه

​برگزاري جلسه رفع موانع توليد نيروگاه بندرعباس با حضور دكتر سليمي مديرعامل شركت توليد نيروي برق بندرعباس  ومديرعامل وجمعي از مديران توليد نيروي و نيروگاه

مشاهده گزارش تصویری خبر