​جلسه هم انديشي وهمكاري نيروگاه بندرعباس
جلسه هم انديشي وهمكاري نيروگاه بندرعباس در خصوص رفع موانع تامين آب وبرق پايدار و رفع موانع احتمالي كارگاهي نيروگاه كلاس f از سوي نيروگاه بخار بندرعباس با حضور دكتر سليمي مديرعامل  شركت توليد نيروي برق بندرعباس وجمعي از مديران نيروگاه

جلسه هم انديشي وهمكاري نيروگاه بندرعباس در خصوص رفع موانع تامين آب وبرق پايدار و رفع موانع احتمالي كارگاهي نيروگاه كلاس f از سوي نيروگاه بخار بندرعباس با حضور دكتر سليمي مديرعامل  شركت توليد نيروي برق بندرعباس وجمعي از مديران نيروگاه

مشاهده گزارش تصویری خبر