بازدید از کامیون آتش نشانی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان
بازدید از کامیون آتش نشانی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان


 آقای دکتر سلیمی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق بندرعباس به اتفاق هیأت همراه و با حضور معاونین و مدیران نیروگاه بندرعباس در تاریخ ۹۸/۴/۲۴ از کامیون آتش نشانی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان که یکی از موفقیت های سازمان در ارتقاء و پایداری سطح ایمنی نیروگاه بندرعباس و منطقه صنعتی غرب استان هرمزگان می باشد ، بازدید به عمل آوردند. 
در این بازدید نیز هیئت همراه در جریان اقدامات به عمل آمده که در جهت پیشبرد اهداف سازمانی انجام شده بود ،  قرار گرفتند.


مشاهده گزارش تصویری خبر