بازديد مهندس ميردادي معاون راهداري اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان از پروژه فضاي سبز
​بازديد مهندس ميردادي معاون راهداري اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان از پروژه فضاي سبز و زيباسازي جاده اي جاده بندر شهيد رجايي در محدوده نيروگاه بندرعباس
http://bandarabbas.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/10/12 (1).jpg

بازديد مهندس ميردادي معاون راهداري اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان از پروژه فضاي سبز و زيباسازي جاده اي جاده بندر شهيد رجايي در محدوده نيروگاه بندرعباس

مشاهده گزارش تصویری خبر