اعضای هیأت مدیره شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

1-جناب آقاي عبدالرسول پيشاهنگ به سمت رئيس هيئت مديره(غيرموظف)
2-جناب آقاي حسين سليمي به سمت نائب رئيس هيئت مديره و مديرعامل
3-جناب آقاي مهران گلابكش به سمت عضو اصلي هيئت مديره(غير موظف)
4-جناب آقاي شاداب منوچهري به سمت عضواصلي هيئت مديره
5- جناب آقاي عليرضا شيخي فيني به سمت عضو اصلي هيئت مديره(غيرموظف)